Menü
Sepetim

Kullanım Şartları

Websitesi Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), PilotTR Bilişim Teknoloji Dış Ticaret San. ve Tic. A.ş. ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, "Websitesi"ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.


2. Tanımlar
 • Alıcı: "Websitesi"nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
 • PilotTR: PilotTR Bilişim Teknoloji Dış Ticaret San. ve Tic. A.ş.
 • PilotTR Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, "PilotTR" tarafından, "Websitesi" içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 • Kullanıcı/Üye: "Websitesi"ne giriş yapan ve/veya üye olan ve "Websitesi"nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar "Websitesi"ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
 • Satıcı: "Websitesi"nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan tüzel kuruluştur.
 • Ürün: "Websitesi"nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
 • Websitesi: www.pilottr.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 • 3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, "Websitesi"nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 • 3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile "Websitesi" içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak "PilotTR" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
 • 3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, "Websitesi" içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak "PilotTR" tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları
 • 4.1 Üyelik, "Websitesi"nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Websitesi"ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "PilotTR" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 • 4.2 "Websitesi"ne üye olabilmek için, reşit olmak ve "PilotTR" tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, “PilotTR" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin "Websitesi" kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, "Websitesi" üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler
5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
 1. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, "Websitesi"nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve "Websitesi"ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, "PilotTR"in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple "PilotTR"den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı'ların "PilotTR" tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden "PilotTR"nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 4. Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. "PilotTR", Kullanıcı'lar tarafından "PilotTR"ye iletilen veya "Websitesi" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 5. Kullanıcı, "PilotTR"nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 6. "PilotTR"nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve "Websitesi"ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Websitesi" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, "Websitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, "PilotTR" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, "Websitesi" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “PilotTR" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. "PilotTR", Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak “Websitesi” üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından "Websitesi"de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "PilotTR"nin, "PilotTR" çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.


5.2 PilotTR'nin Hak ve Yükümlülükleri
 1. “PilotTR", "Websitesi"nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “PilotTR", bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. “PilotTR"nin Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. "PilotTR" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.
 2. "PilotTR", "Websitesi" üzerinden, "PilotTR"nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "PilotTR" tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Websitesi" üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında "PilotTR"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. "PilotTR, "Websitesi"nde sağlanan Hizmet'ler (blog, forum vb.) ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 4. "PilotTR", Kullanıcılar arasında "Websitesi" üzerinden gerçekleşen ve "Websitesi"nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya "Websitesi"nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve “PilotTR" tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 5. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, "PilotTR" ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 6. Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, "PilotTR" Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.


6. Gizlilik Hükümleri

"PilotTR", Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu "Websitesi"nde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. "PilotTR", Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.


7. Fikri Mülkiyet Hakları
 1. Kullanıcı'lar, "Websitesi" üzerinden sunulan "PilotTR" Hizmet'lerini, "PilotTR" bilgilerini ve "PilotTR"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının "PilotTR"nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "PilotTR"den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 2. "PilotTR"nin, "PilotTR" Hizmet'leri, "PilotTR" bilgileri, "PilotTR" telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, "PilotTR ticari görünümü veya "Websitesi" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 3. Kullanıcılar, "Websitesi" üzerinde yer alan ve "PilotTR"ye ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


8. Sözleşme Değişiklikleri

"PilotTR", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, "Websitesi"nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "PilotTR" işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından "PilotTR"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla "PilotTR"nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, YOZGAT MERKEZ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


11. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı "Websitesi"ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. "PilotTR", Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, "Websitesi" içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, "PilotTR"nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 1. Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, "Websitesi"nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 2. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 3. Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması. "Websitesi"ne giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.